Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach

Dołącz do naszej szkoły!
Zatrzymaj banner przewijany

Komunikaty zobacz archiwum »

Ogłoszenie otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałanie 3.3.1Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki o numerze RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/18 który został ogłoszony w dniu 28.09.2018roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałanie 3.3.1Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki o numerze RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/18 który został ogłoszony w dniu 28.09.2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

na lata 2014-2020

 

Powiat Moniecki, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a  / Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach,  ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałanie 3.3.1 ,,Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki’’

 

 Konkurs na wybór partnera prowadzony zgodnie z postanowieniami  art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U.2014poz 1146)

Informacje o konkursie  zamieszczone są na stronie internetowej

www. zsmonki.pl

Cel partnerstwa jest  wsparcie  Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w zakresie podniesienia jakości kształcenia zawodowego na podstawie indywidualnej diagnozy dla szkoły. Celem partnerstwa jest również podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu mającego za zadanie podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Wsparcie będzie obejmowała jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Powiatu Monieckiego/ Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach   przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

 

Wymagania wobec partnera:

 

 1. Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
 2. Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków EFS
 3. Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie sporządzania projektów dla szkolnictwa zawodowego

 

Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 

 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
 2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, max 4 pkt
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt

 

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 

 1. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),
 2. Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;  
 3. Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie edukacji

 

 

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

 

 1. być sporządzone w języku polskim;
 2. zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 3. zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
 4. zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
 5. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO Województwa Podlaskiego 2014-2020.
 6. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
 • ·art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);
 • ·art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.);
 • ·art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).

 

Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

 

 1. Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 2 dni od daty zakończenia naboru przez Dyrektora Zespołu Szkół  
 2. Na podstawie decyzji Dyrektora Zespołu Szkół    zostanie wyłoniony Parter Projektu.
 3. Od decyzji Dyrektora nie przysługuje odwołanie.
 4. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

 

Sposób i termin składania ofert:

 

Nabór partnera do projektu odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu w terminie od 31.10.2018r.do 21.11.2018 roku.

 

 1. Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres ZSOiZ w Mońkach, ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki z dopiskiem: „Poddziałanie 3.3.1Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”
 2. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 21.11.2018 r. w dniach roboczych od godz. 7.30-15.30 w terminie od 31.10.2018r. do 21.11.2018r. (decyduje data wpływu do 21.11.2018r.godz. 14.00)
 3. Informacje email: sekretariat@zsmonki.pl .
 4. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.  
 5. Wszelkie pytania związane z prowadzonym konkursem należy kierować na adres :Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach ,ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki.

Mońki , dnia 31.10.2018  r.   

Data wytworzenia dokumentu: 31.10.2018r.
Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Beata Ciborowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 października 2018 14:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: sekretariat
Ilość wyświetleń: 252
31 października 2018 15:08 (sekretariat ) - Dodanie załącznika [formularz_oferty.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 października 2018 15:08 (sekretariat ) - Usunięcie załącznika [formuarz_oferty.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 października 2018 14:43 (sekretariat ) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl